Hvorfor inkluderer vi referenceværdi alarmer?

Hvorfor inkluderer vi referenceværdi alarmer?

Denne artikel forklarer, hvordan referenceværdi-alarmer fungerer, og hvordan de hjælper dig med effektivt at overvåge fugten i træ. Kort forklaret, sender referenceværdi-alarmsystemet dig en alarm over mail, når træfugten overskrider en tærskel, der er tilpasset til din sensors miljø. 

Dette gør det muligt for dig at få øjeblikkelig besked, når træfugten er for høj, så du kan tage de nødvendige skridt til at håndtere fugtproblemerne på en rettidig måde. På den måde kan referenceværdi-alarmer hjælpe dig med at opretholde træets kvalitet og forhindre potentielle skader forårsaget af for højt fugtindhold.

Eksempel af referenceværdi alarm mail. 

Hvad er referenceværdier?

Referenceværdier er det forventede fugtindhold for en given sensor, som afhænger af, hvor sensoren er placeret, og temperaturen i det omgivende miljø. Dvs., hvis fugtindholdet overstiger referenceværdien, er træfugten højere end den burde være. Referenceværdierne er baseret på Tabel 6 i SBI Anvisning 278, som angiver forventet fugtindhold for forskellige miljøer ved temperaturer under og over 10 °C.

Hvordan sender vi alarmerne? 

Vi baserer alarmerne på medianen af træfugten, som beregnes ud fra den seneste uges fugtmålinger. Dette gør vi for at undgå, at du modtager flere alarmer, da fugtmålinger kan variere afhængigt af tidspunktet på dagen. Dette fremgår tydeligt af figuren nedenfor, hvor der ville have været sendt 45 alarmer, hvis vi anvendte de rå træfugt målinger! Derimod, hvis vi baserer alarmen på medianen, havde vi kun sendt enkelt alarm. 

Illustration af hvordan vi sender langt færre alarmer når vi anvender median træfugt.

Derudover sætter vi en margen på 2% træfugt, som træfugt medianen skal overstige referenceværdien med. For eksempel, hvis referenceværdien er 17%, vil du modtage en alarm, når træfugt medianen overstiger 19% træfugt. Vi gør dette, så du ikke modtager en alarm for sensorer, der kun ligger lidt over referenceværdien.

Hvordan får vi referenceværdierne tilpasset sensorens placering?

Referenceværdien er baseret på, hvor din sensor er placeret (varme tage, ventilerede kolde tage, inde i  ydervægge osv.) og temperaturen i dit miljø. Vi udleder sensorens placering ud fra de tags, du har angivet. Derfor er det vigtigt at give præcise og korrekte tags, hvis du ønsker, at referenceværdierne skal være så præcise som muligt. Du kan læse om forskellige miljøtyper her og hvordan du ændrer dine tags, så de bedst afspejler din sensors miljø her

Referenceværdierne er baseret på referenceværdierne i Tabel 6 i SBI Anvisning 278, hvor der er angivet en værdi for forskellige typer af miljøer både under og over 10 °C.

De forventede acceptable træfugt værdier ved temperature over 10 °C er lavere end for temperature under 10 °C. Derfor ændres referenceværdien for en given sensor dynamisk baseret på sensorens temperaturmålinger. For at undgå at referenceværdien springer mellem to tærskler (for eksempel 17% og 20%), beregner vi også medianen for temperaturen over to uger. Derudover interpolerer vi referenceværdierne mellem 8 og 12 °C for at sikre, at referenceværdien ændres gradvist. Derved giver vi træet tid til at tilpasse sig ændringer i temperaturen. Figurerne nedenfor viser temperaturen, median temperaturen og hvordan referenceværdierne ville være, hvis vi baserede dem på de rå temperaturværdier, median temperatur værdierne og median temperatur værdierne med interpolation.

Grafer viser hvordan referenceværdi ændrer sig når vi anvender de rå temperaturværdier, median temperaturværdier og de interpolerede median temperaturværdier.

Hvad kan jeg gøre, hvis referenceværdien ikke passer til min sensor?

Du kan ændre sensorens tags, hvis du mener, at den nuværende referenceværdi ikke passer til din sensor. Du kan ændre tags ved at klikke på blyant ikonet til højre for de viste tags på siden for din sensor. Hvis du ikke er interesseret i referenceværdi-alarmer for din sensor, kan du slå det fra ved at klikke på fanen 'Alarmer'.

Billede af blyant-ikonet til højre for de viste tags for en sensor
Billede af 'Alarmer' valgt i den fanen placeret øverst på sensor siden.